به مناسبت هفته کتابخوانی عضویت جامع با تخفیف 50%

به مناسبت هفته کتابخوانی عضویت جامع کلیه هنرجویان نوایی با تخفیف 50% در کتابخانه های شهر انجام شد